Jakie warunki musi spełnić tłumacz przysięgły, aby móc pracować w tym ważnym zawodzie?

Do najważniejszych warunków jakie musi spełnić tłumacz przysięgły, a w zasadzie kandydat na to stanowisko należy przede wszystkim bycie osobą fizyczną. Jak wymienia wedle przepisów http://interpreti.pl/tlumacz-przysiegly/ , zgodnie z ustawą, tłumaczem przysięgłym może zostać osoba, która ma obywatelstwo polskie, ale również obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej. Możliwe jest zostanie tłumaczem przysięgłym, gdy osoba dana posiada obywatelstwo innego państwa, jeżeli w określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej zasadach przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;

Aby móc zostać tłumaczem przysięgłym, osoba kandydata misi znać język polski, a także posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba – kandydat, który chce zyskać tytuł tłumacz przysięgły, musi być osobą niekaraną za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Ważne są również studia wyższe, które determinują jego znajomość języka obcego. W ostatecznym rozrachunku musi on również zdać egzamin.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *